8 Март и стравот од непознатото: Феминизмот е за сите

Феминизмот е поим од кој некои се плашат, други го одбегнуваат, трети гордо се идентификуваат со него... Во својата суштина, феминизмот е застапување за социјална, политичка и економска еднаквост на родовите. Додека многу луѓе го поврзуваат феминизмот со прогресивна или либерална политика, секако има и конзервативни поединци кои се идентификуваат како феминистки.

Вреди да се напомене дека конзерватизмот и феминизмот понекогаш можат да дојдат во конфликт, особено кога станува збор за прашања како што се репродуктивните права, ЛГБТК+ правата и расната правда. Конзервативната политика често дава приоритет на традиционалните вредности и институции, кои можеби се во спротивност со целите на феминизмот. На пример, конзервативните ставови за абортусот, брачната еднаквост и имиграцијата може да се судрат со феминистичките принципи.

На крајот на краиштата, дали некој може или не може да биде и конзервативец и феминист е прашање на лично верување и толкување. Иако е можно да се има конзервативни ставови и да се поддржува родовата еднаквост, важно е да се биде свесен за начините на кои конзервативните политики и верувања може да го попречат напредокот кон феминистичките цели.

Феминизмот е важен за да имаме здраво општество

Околу Меѓународниот ден на жената, 8 Март, неминовно се разгоруваат темите околу родовата еднаквост, феминизмот и улогата на жената во општеството. Разграничувањето на поимите се покажува како предизвик и во 2023 година, доведувајќи до разидувања наместо доближување на ставовите за да имаме поздраво општество за сите.

Феминизмот има за цел да ја промовира родовата еднаквост и да одговори на системските прашања кои историски ги маргинализирале и угнетувале жените и другите маргинализирани групи. Феминизмот може да помогне да се создаде поправедно, порамномерно и инклузивно општество за сите поединци. Зошто феминизмот е важен за здраво општество?

Намалување на родовата дискриминација: Феминизмот работи на решавање и елиминирање на дискриминацијата и предрасудите со кои се соочуваат жените и другите маргинализирани групи во различни аспекти од нивниот живот, вклучително образованието, вработувањето, здравството и политиката.

Промовирање на различноста и инклузијата: Феминизмот ја препознава различноста на искуства и идентитети во маргинализираните групи и работи на промовирање на инклузивноста за сите поединци, без оглед на нивниот пол, раса, етничка припадност, религија, сексуалност или други аспекти на нивниот идентитет.

Подобрување на менталното и физичкото здравје: Родовата дискриминација и нееднаквоста може да имаат негативни влијанија врз менталното и физичкото здравје на поединците. Работејќи на промовирање на родовата еднаквост и решавање на основните причини за дискриминација и нееднаквост, феминизмот може да помогне да се подобри целокупното здравје и благосостојба на поединците и заедниците.

Поттикнување на економскиот раст: родовата еднаквост и зајакнувањето на жените се поврзани со економскиот раст и развој. Работејќи на промовирање на родовата еднаквост во образованието, вработувањето и претприемништвото, феминизмот може да помогне да се поттикне економскиот раст и да се подобри животниот стандард за сите поединци.

Зошто луѓето не сакаат да се идентификуваат како феминисти?

Може да има различни причини зошто некои луѓе можеби не сакаат да се идентификуваат како феминисти.

Некои луѓе можеби не разбираат што значи феминизам и може да го поврзат со негативни стереотипи или екстремни идеи. На пример, можеби мислат дека феминистките мразат мажи или дека феминизмот значи женска супериорност, што не е точно.

Некои луѓе можеби не сакаат да се идентификуваат како феминисти затоа што се плашат од негативни реакции или осуда од другите. Овој страв може да произлезе од перципираниот општествен притисок за усогласување со одредени родови норми и стереотипи.

Некои луѓе можеби не се идентификуваат како феминисти само затоа што не се свесни за родовите нееднаквости што постојат во општеството. Можеби не сфаќаат дека феминизмот е движење кое има за цел да ги реши овие прашања и да промовира родова еднаквост.

Некои луѓе можеби имале негативни искуства со самопрогласени феминисти кои постапувале на начин кој тие го сметале за неуверлив или навредлив. Овие негативни искуства можеби ги навеле да се дистанцираат од движењето.

Некои луѓе може да го поврзат феминизмот со одредена политичка идеологија или партија и можеби не сакаат да се идентификуваат како феминисти поради нивните политички убедувања.

Важно е да се напомене дека секој има свои причини за идентификување или неидентификување со одредено движење, а овие причини можат да бидат сложени и различни.

Зошто мажите се плашат од феминист(к)и?

Не генерализирам дека сите мажи се плашат од феминист(к)и, бидејќи ставовите кон феминизмот и родовата еднаквост може да варираат меѓу поединците. Сепак, има некои мажи кои можеби се чувствуваат загрозено или непријатно поради феминистичките идеологии или притисокот за родова еднаквост. Причините зошто некои мажи може да се плашат од феминистки варираат, а како најчести ги издвојувам:

Страв од губење на моќта: Историски гледано, мажите имаат повеќе моќ и привилегии од жените во многу аспекти на општеството. Некои мажи можеби се плашат дека притисокот за родова еднаквост и феминистичките идеологии ќе ја загрозат нивната моќ и статус.

Неразбирање на феминистичките идеологии: Како што спомнав претходно, некои луѓе може погрешно да разберат што значи феминизам и да го поврзат со негативни стереотипи или екстремни идеи. Ова недоразбирање може да доведе до страв од феминистичките идеологии.

Перцепција на феминистките како „женомразачи“: Некои луѓе може да ги перцепираат феминистките како „мажомразачки“, што може да создаде страв и непријатност кај мажите кои не се поистоветуваат со оваа перцепција.

Општествениот притисок за усогласување со родовите улоги: мажите, како и жените, може да чувствуваат притисок од општеството да се усогласат со традиционалните родови улоги и стереотипи. Притисокот за родова еднаквост и феминистичките идеологии може да ги оспори овие норми, што ќе доведе до страв и непријатност.

Важно е да се напомене дека овие причини не се ексклузивни за мажите и дека поединци од кој било род можат да ги имаат овие верувања. Дополнително, од суштинско значење е да се признае дека феминистичките идеологии не се наменети да им наштетат или да ги угнетуваат мажите, туку да промовираат еднаквост и инклузивност за сите поединци.

Имплементирање на интерсекцискиот феминизам во патријархално општество

Спроведувањето на интерсекциски феминизам во патријархалните општества може да биде сложена задача исполнета со предизвици, но постојат неколку чекори што може да се преземат за да се промовира родовата еднаквост и инклузивност за сите поединци.

Интерсекцискиот феминизам препознава дека поединците можат да се соочат со повеќе форми на угнетување врз основа на нивниот пол, раса, класа, сексуалност и други аспекти на нивниот идентитет. За да се имплементира интерсекцискиот феминизам, важно е да се препознаат и да се решат овие вкрстени форми на угнетување и да се работи на промовирање на инклузивноста за сите поединци.

Едукативните кампањи и подигање на свеста може да помогнат да се промовира подобро разбирање на интерсекцискиот феминизам и начините на кои родовата дискриминација се вкрстува со другите форми на угнетување. Ова може да вклучува иницијативи како што се едукација за род и различности во училиштата, работни места и други организации.

Ангажирањето на мажите и момчињата во разговорите за родовата еднаквост и интерсекцискиот феминизам е важен чекор кон промовирање на инклузивноста и рушење на патријархалните норми. Ова може да вклучува иницијативи како што се родово сензитивно образование за момчиња и мажи, програми за менторство за млади мажи и кампањи кои ги поттикнуваат мажите да зборуваат против родовото насилство и дискриминација.

Промовирањето на женското лидерство и зајакнување е важен аспект на интерсекцискиот феминизам. Ова може да вклучува иницијативи како што се промовирање на учеството на жените во политиката, поддршка на бизниси во сопственост на жени и обезбедување на жените пристап до образование и други можности.

Застапувањето за промена на политиката е важен чекор кон промовирање на родовата еднаквост и имплементација на интерсекциски феминизам. Ова може да вклучува иницијативи како што се застапување за еднаква плата за жените, промовирање пристап до прифатлива грижа за деца и работа за елиминирање на родовото насилство и дискриминација.

Како да ги вклучиме мажите и момчињата во разговорот за родовата еднаквост во време на силни антиродови движења?

Вклучувањето на мажите и момчињата во разговорот за родовата еднаквост во време на силни антиродови движења може да биде предизвик, но сепак е важен чекор кон промовирање на инклузивноста и рушење на патријархалните норми.

Кога ги вклучуваме мажите и момчињата во разговори за родовата еднаквост, важно е да се фокусираме на позитивните аспекти на родовата еднаквост, како што се придобивките од различноста и инклузивноста на работните места и заедниците. Со врамување на родовата еднаквост како позитивна сила за промена, може да биде полесно да се добие поддршка и ангажман од мажи и момчиња кои можеби се скептични или отпорни на феминистичките идеологии.

Антиродовите движења често се потпираат на дезинформации и недоразбирања за феминизмот и родовата еднаквост за да ги промовираат своите идеологии. Кога ги вклучуваме мажите и момчињата во разговори за родовата еднаквост, важно е да се решат сите недоразбирања или дезинформации што може да ги имаат и да се обезбедат точни информации и факти за да се отфрлат митовите и заблудите.

Вклучувањетои на мажите и момчињата во разговорот за нивната улога во промовирањето на родовата еднаквост може да помогне да се урнат патријархалните норми и да се промовира инклузивноста. Истакнувањето на придобивките што мажите можат да ги извлечат од родовата еднаквост и начините на кои мажите можат да придонесат за промовирање на родовата еднаквост може да биде моќна алатка за вклучување на мажите и момчињата во разговорот.

Промовирањето на емпатијата и разбирањето може да биде моќна алатка за ангажирање на мажите и момчињата во разговори за родовата еднаквост. Со охрабрување на мажите и момчињата да се стават на местото на жените и другите маргинализирани групи, тие може да имаат поголема веројатност да ги разберат предизвиците и бариерите со кои се соочуваат овие групи и да бидат помотивирани да работат на промовирање на инклузивноста и рушење на патријархалните норми.

Соочување со привилегиите

Сметам дека е важно да размислуваме за привилегијата и за тоа како таа е поврзана со феминизмот. Признавањето на сопствената привилегија може да биде важен чекор кон станување подобар сојузник и застапник за маргинализираните заедници. Жените кои се залагаат за феминистички прашања и се обидуваат да ги надминат патријархалните ограничувања често ја отвораат темата на привилегијата, односно нерамниот почетен терен за девојките и жените од разни групи.

Една од најважните работи што жените можат да ја направат е да изградат заедница на поддржувачи на истомисленици кои ги споделуваат нивните цели и вредности. Ова може да вклучи и други жени активистки, феминистички организации и сојузници кои се посветени на промовирање на родовата еднаквост.

Жените треба да зборуваат и да бидат видливи за да ги оспорат патријархалните норми и да промовираат феминистички прашања. Ова може да вклучува зборување против сексизмот и мизогинијата, учество во протести и митинзи и споделување на нивните приказни и искуства со другите.

Социјалните медиуми можат да бидат моќна алатка за жените да се залагаат за феминистички прашања и да се поврзат со други активисти. Со користење на платформи како што се Twitter и Instagram, жените можат да ја подигнат свеста за важни прашања, да споделуваат ресурси и информации и да се поврзат со други активисти и организации.

Едуцирањето на другите за феминистичките прашања и важноста на родовата еднаквост е важен чекор кон надминување на патријархалните ограничувања. Ова може да вклучува вклучување во разговори со членовите на семејството, пријателите и колегите и учество во едукативни настани и работилници.

Жените исто така можат да се залагаат за промена на политиката на локално, национално и меѓународно ниво. Ова може да вклучува поддршка на законодавството кое промовира родова еднаквост, работа со политички лидери и креатори на политики за справување со родовата дискриминација и застапување за промени во политиките на работното место кои ги поддржуваат правата и благосостојбата на жените.

Препознавањето на својата привилегираност може да ни помогне да бидеме подобри застапнички за феминизмот. Како бела, образована, еманципирана, економски независна жена сум свесна дека жените од мојот профил имаат поголема веројатност да бидат претставени во мејнстрим феминистичките движења и медиуми, имаат повеќе пристап до ресурси и можности во споредба со девојки и жени од маргинализираните групи, како што се подобра здравствена заштита, образование и можности за вработување.

За да ја препознаеме сопствената привилегија, важно е да започнеме со тоа што ќе признаеме дека нашите искуства и перспективи не се универзални. Можеби не сме доживеале одредени форми на дискриминација или маргинализација со кои се соочиле другите жени. Потребно е да се едуцираме за реалноста на девојките и жените од сите сфери на општеството, да ги слушнеме нивните гласови и потреби, да внимаваме на начините на кои нашата привилегија може да влијае на нашите интеракции со нив. Дополнително, важно е да ја искористиме нашата привилегија да се залагаме за маргинализираните заедници и да работиме на создавање поправедно и порамноправно општество.

Постигнувањето целосна родова еднаквост е сложен и тековен процес кој вклучува решавање на прашања како што се системска дискриминација, нееднаков пристап до ресурси и можности и културни предрасуди и стереотипи.

Иако е постигнат значителен напредок во последниве години кон родовата еднаквост, има уште многу работа. Борбата за родова еднаквост е во тек и ќе бара континуиран напор и активизам од поединци и институции низ општеството.

Сепак, важно е да останеме оптимисти и да продолжиме да работиме кон оваа цел. Со подигање на свеста, застапување за промени во политиките и поддршка на организации и иницијативи кои промовираат родова еднаквост, можеме да помогнеме да се придвижиме кон поправедно и порамноправно општество.

реклама

Вучиќ: Вечерва ставив крај на кариерата

Read more

Како да се ослободите од мравките во домот?

Read more

Трите најздрави намирници во светот, научно докажано

Read more

Викенд хороскоп од 24 до 26 мај: Лавот е полн со емпатија, Вагата конечно се опушта

Read more

Теми и коментари

Ден на планетата Земја: Како со нашите модни избори гласаме за иднината?

Read more

Зошто смртната казна нема да спречи свирепи убиства?

Read more

Зошто театарот ни е потребен повеќе од кога било?

Read more

Моќта на гласачкото ливче: 5 причини зошто треба да гласате

Read more
 

Ново

Apple подготвува екрани кои сами ќе се поправаат?

Читај повеќе

Шолц ја предупреди Фон дер Лајен да не соработува со десничарските екстремисти

Читај повеќе

Кардиолозите откриваат која храна е неопходна за здрави артерии

Читај повеќе

Мелони не сака коалиција со десничарите во Парламентот на ЕУ

Читај повеќе

4 постапки што покажуваат дека мажот е емотивно незрел

Читај повеќе

Израел ја игнорира наредбата на Хашкиот суд

Читај повеќе
  • play_arrow

Вежба која жените над 40 години треба да ја прават секој ден

Читај повеќе

Чави дознал дека е отпуштен кога го посетил Лапорта во болница

Читај повеќе
  • filter

25 мај 1892, Титова Југославија го славеше Денот на младоста

Читај повеќе